آدرس: قزوین ،قبل از جهاراه منتظری جدید جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع)